Militaarne Hiiumaa
 
   
  Sissejuhatus  
  Sissejuhatus > Hiiumaa Militaarajaloo Selts > Põhikiri  
 

Hiiumaa Militaarajalooseltsi põhikiri

Põhikiri on vastu võetud
16. veebruaril 2005.a.
Üldkoosoleku otsusega

I ÜLDSÄTTED

1. Mittetulundusühing nimetusega Hiiumaa Militaarajalooselts (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides, demokraatia, isemajandamise ja isefinantseerimise põhimõttel.

2. Seltsi asukohaks on Eesti Vabariik, Hiiumaa, Kärdla linn, Vabrikuväljak 8.

3. Oma tegevuses juhindub ühing Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast (edaspidi: Põhikiri).

4. Selts on asutatud Kärdla linnas 16. veebruaril 2005.a. toimunud asutamiskoosolekul.

5. Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

 

II EESMÄRGID JA TEGEVUS

6. Seltsi eesmärgiks on militaarajaloo uurimine ning sellekohase kultuuripärandi jäädvustamine, tutvustamine ja säästva kasutamise korraldamine. Vajadusel võib Selts tegeleda ka muude ajaloo-, teadus- ja kultuurivaldkondade uurimisega.

7. Selts tegeleb vastavalt oma võimalustele ning eesmärgikohastele huvidele ka teaduse, kultuuri, hariduse, spordi, korrakaitse, tervishoiu, sotsiaalhoolekande, loodushoiu ja muu säästva arengu heategevusliku toetamisega. Selts võib maksta stipendiume või toetusi oma eesmärkidega seonduva tegevuse toetamiseks.

8. Selts teeb oma eesmärkidele vastavat koostööd teiste asutuste, organisatsioonide ning eraisikutega nii kodu- kui välismaal.

9. Selts võib:
1) omada vallas- ja kinnisvara;
2) sõlmida lepinguid juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
3) omada pangaarveid;
4) palgata töötajaid.

10. Seltsi vara moodustub:
1) liikmemaksudest;
2) ürituste korraldamisel laekunud tuludest;
3) kirjastustegevusest;
4) toetustest;
5) pärandvarast;
6) muudest seaduslikest tuludest.

11. Selts võib oma vara kasutada üksnes põhikirjas nimetatud eesmärkide saavutamiseks.


III LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

12. Seltsi liikmeks (edaspidi: Liige) või toetajaliikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga inimene, kes soovib arendada Seltsi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitab Seltsi juhatusele (edaspidi: Juhatus) sellekohase kirjaliku sooviavalduse ja tasub sisseastumismaksu.

13. Liikmeks ja toetajaliikmeks vastuvõtmise otsustab Seltsi liikmete üldkoosolek (edaspidi: Üldkoosolek) osavõtvate Liikmete lihthäälteenamusega ühe kuu jooksul alates vastava kirjaliku (sealhulgas elektronposti vahendusel saadetud) avalduse laekumisest.

14. Liikmel on õigus:
1) valida ja olla valitud Juhatusse;
2) esindada Seltsi avalikkuse ees selleks Juhatuselt või Üldkoosolekult saadud volituste kohaselt; 3) kasutada Seltsi varasid ning teavet Seltsi põhikirjalise tegevuse arendamise huvides vastavalt Üldkoosoleku või Juhatuse otsustele;
4) saada Üldkoosolekult ja Juhatuselt teavet Seltsi tegevusest, otsustest, koostöökavadest, välissuhtlusest ning kavandatavatest üritustest;
5) pöörduda mistahes küsimuses avalduste ja ettepanekutega Juhatuse poole;
6) avaldada seisukohti ja töötulemusi Seltsi väljaannetes;
7) võtta sõnaõigusega osa Juhatuse koosolekust.

15. Liige on kohustatud järgima Põhikirja ja Seltsi kodukorda (edaspidi: Kodukord) ning täitma Üldkoosoleku ja Juhatuse seaduspäraseid otsuseid, sealhulgas tasuma liikmemaksu Üldkoosoleku poolt otsustatud suuruses ja tähtajaks. Liige on kohustatud tasuma seltsi liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel.

16. Kui Liige pole kahe aasta jooksul tasunud liikmemaksu või on eiranud Põhikirja ja Kodukorra sätteid, võidakse teda Juhatuse ettepanekul Üldkoosoleku otsusega liikmeskonnast välja arvata.

17. Liikmel on õigus igal ajal Seltsist välja astuda, õiendades eelnevalt oma võlgnevused Seltsi ees. Seltsist väljaastunud või väljaarvatud liikmele tema poolt tasutud liikmemaksu ja sisseastumismaksu ei tagastata.

18. Toetajaliige ei ole Seltsi liige Mittetulundusühingute seaduse tähenduses. Toetajaliikmel on õigus osaleda Seltsi töös hääleõiguseta.

19. Igal Liikmel on õigus esitada auliikme kandidatuuri, kui viimase nõusolek on selleks olemas. Auliikme kandidaat peab olema isik, kelle tegevus on olnud tähelepanuväärne ja kooskõlas Seltsi eesmärkidega. Auliikmeks vastuvõtmine toimub samalaadselt liikmeksvõtmisega. Auliikmel on samad õigused, mis Seltsi liikmel. Auliige ei pea tasuma liikmemaksu.

IV JUHTIMINE

20. Seltsi kõrgeimaks organiks on Üldkoosolek, millel on igal Liikmel üks hääl.

21. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
1) Põhikirja ja Kodukorra muutmine;
2) eesmärgi muutmine;
3) juhatuse liikmete valimine;
4) revisjoni teostajate valimine;
5) liikmete vastuvõtt ja liikmeskonnast väljaarvamine;
6) juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Seltsi esindaja määramine;
7) seltsile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;
8) muude küsimuste otsustamine, mis ei ole seaduse või Põhikirjaga antud juhatuse pädevusse.

22. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa või on esindatud üle poole Liikmeist.

23. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole Üldkoosolekul osalenud või oma seisukohtadest teatanud Liikmeist ja kui seaduses pole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult (sealhulgas elektronposti vahendusel) kõik Liikmed.

24. Juhatuses on 4 liiget. Juhatuse liikmeil on võrdsed volitused Seltsi esindamiseks kõikides õigustoimingutes, kui seaduses või Üldkoosoleku otsusega pole sätestatud teisiti. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav Juhatuse koosolekul osalenud Juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

 

V LÕPETAMINE, ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

25. Seltsi lõpetamine, ühinemine ja jagunemine toimub seadusega sätestatud korras.

26. Kui Seltsil on lõpetamise ajal kohustusi füüsiliste ja juriidiliste isikute suhtes, läheb pärast Seltsi võlausaldajate kõigi seaduslike nõuete rahuldamist allesjäänud Seltsi vara üle Üldkoosoleku otsusega määratud selleks õigustatud isikutele.

 

 


Tagasi